Политика по качеството

 

Ретек ЕООД  има основен предмет на дейност:  - СОРТИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА НЕМЕТАЛНИ

КЕРАМИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ЗУО, ОГНЕОПОРНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ГРАФИТНИ ПРОДУКТИ.

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

КАЧЕСТВО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от всички служители в организацията

и е сведена до знанието на заинтересованите страни.

Ние се стремим да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме успех

посредством предоставянето на качествени продукти на нашите клиенти.

Ретек ЕООД  се счита за организация, която постоянно се стреми да удовлетворява очакванията на

клиентите.

Ретек ЕООД  се стреми да осигурява постоянно подобрение на дейностите, в сферата на сортирането,

опаковането и търговията на неметални керамични отпадъци от производствената дейност, съгласно

ЗУО, огнеопорни материали и суровини, производството и търговията с графитни продукти.

Ретек ЕООД  прилага изискванията на Международния  Стандарт за управление на качеството ISO

9001:2015 спрямо всички свои услуги и продукти и поддържа развитието на своя персонал.

Ретек ЕООД  счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание

създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация

между всички нива на организацията.

Ретек ЕООД  определя като своя основна цел ефективното предоставяне на услуги и продукти при

пълно съответствие с Международния Стандарт за качество.

Тези свои цели  Ретек ЕООД  постига чрез:

  • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на ефикасността на документираната Система

по качество, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2015;

  • приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
  • подходящо подбран и квалифициран персонал, убеден в необходимостта от непрекъснато развиване на Системата за управление на качество на  Ретек ЕООД;
  • създаване условия на всички служтели да откриват и използват възможностите за повишаване

на качеството в работата им при оптимално използване на наличните ресурси;

  • установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в процеса на работа, за да бъдат

избягвани в крайния продукт и повтаряни в бъдеще;

  • контрол на всеки етап от процесите по  сортирането, опаковането и търговията на неметални

керамични отпадъци от производствената дейност, съгласно ЗУО, огнеопорни материали и суровини,

производството и търговията с графитни продукти;

  • преглеждане за актуалност на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО един път в

годината при провеждане на Преглед от ръководството.

Всеки служител  Ретек ЕООД се задължава в този смисъл да дава личен пример при осъществяване на

Политиката по управление на качеството.

Като Управител декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената ПОЛИТИКА

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, осигуряваща развитието и просперитета на организацията.

Политика по качеството - pdf