Екип

Подборът на персонала се осъществява в зависимост от специфичните изисквания на дейността във фирмата. 
Целта е постоянното подобряване на качеството на предлаганите продукти в следствие на високата квалификация и умения на персонала. 

Ръководният екип на фирмата разработи и формулира своя обща политика по управление на качеството като част от цялостната политика на фирмата. Програмата за осигуряване на качеството е инструмент, който се прилага ежедневно, за да се работи по един професионален, организиран и конкурентноспособен начин. Изискваме усилията на всеки служител във фирмата да са насочени към максимално приемане и осъществяване на тази политика. 

В тази връзка, се ръководим от следните управленски принципи:

Делегиране на права на всеки служител и насърчаване за вземане на самостоятелни решения, в границите на неговите правомощия;
Мотивиране на персонала, чрез осигуряване на висока квалификация и непрекъснато професионално усъвършенстване, отговарящо на изискванията на дейността;
Осъществяване на основните процеси и взаимодействие със заинтересованите страни при стриктно съблюдаване от всички служители на етичните и морални норми на поведение.