17.03.2017 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

 

 

1. Характеристика на инвестиционното предложение.

 

1.1. Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост (и където е приложимо - дейностите по събаряне и разрушаване).

 

  ИП ще се реализира на площ 120 кв.м, която представлява съществуващо хале.

„РЕТЕК” ООД предвижда въвеждане в експлоатация на машина за рециклиране на керамични неопасни отпадъци, мелница за смилане на пластмасови отпадъции увеличаване на количествата на приеманите пластмасови отпадъци за ръчно сортиране и съхраняване.

  В обхвата на извършваната до момента дейност, на територията на обекта се приемат керамични неопасни отпадъци. Съгласно ИП, те ще се подават към бункер, ръчно. Под бункера ще има транспортна лента, която качва материала към сито. По пътя на лентата ще има електромагнити, които отделят железните включения, ако има такива. След това материалът ще минава през сито. Ситото може да бъде с различна големина на пресяването, в зависимост от продукта, който ще се произвежда. От ситото, материалът ще попада в бункер с кантар, който ще подава измереното количество към пълнещото устройство, което ще пълни материала в биг бегове (гъвкави контейнери). Материалът, който ще се отделя от ситото, ще е отпадък и ще се събира разделно, като ще се предава на фирма имаща съответното разрешително.
Капацитетът на машината е 1 т/ч.

 Ще продължи ръчното сортиране на пластмасовите отпадъци, извършвано и към момента на площадката, като ще се увеличат количествата на приеманите отпадъци от 10 тона до 100 т годишно. Предвижда се и приемане за сортиране и съхраняване на отпадъци с код 07 02 13 в количества до 100 тона/годишно.

 

1.2. Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

 

ИП представлява разширение на съществуващата дейност на оператора. Към момента на площадката на ИП се извършват дейности с  Код R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R-1 до R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на мястото на образуването им  и Код R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R-1-R-11 - сортиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане  на неопасни отпадъци, за които има издаден от РИОСВ – София Регистрационен документ № 12-РД-1000-02 от 15.07.2015г., както и становище по гл. 6 от ЗООС с Изх. № 26-00-12251/18.01.2013г. за извършваната дейност.

 

1.3. Използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.

 

При експлоатацията на машина за рециклиране на керамични неопасни отпадъци и мелница за смилане на пластмасови отпадъци ще е необходима единствено ел. енергия – за допълнителна инсталирана мощност от 17кW/h, осигурена от съществуващите ел. мощности на площадката.

Не се предвижда използването на земни недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.

 

1.4. Генериране на отпадъци.

 

При експлоатацията на машината, след пресяването ще генерират до 400 кг/год отпадъци, включващи парчета хартия, найлон, ръкавици и др., които са нежеланата фракция. Те ще се събират разделно, ще бъдат класифицирани и ще се предават на фирма имаща разрешително по чл. 35 от ЗУО.

 

1.5. Замърсяване и вредно въздействие.

 

Не се очаква замърсяване на компонентите на околната среда – от машината няма изпускащи устройства, не се генерират отпадъчни води. Предвидените дейности ще се извършват в съществуващо хале и на съществуваща площадка, на която вече се извършват дейности с отпадъци.

Предвид целта на ИП – рециклиране на строителни отпадъци и увеличаване на количествата пластмасови отпадъци подлежащи на сортиране, необходимо за последващото им рециклиране, не се очаква вредно въздействие от извършваните дейности.

 

1.6. Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания.

 

Дейностите по експлоатация на машината за рециклиране и дейностите по ръчно сортиране на пластмасови отпадъци не предполагат риск от големи аварии и/или бедствия.

 

1.7. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

1.7.1. Води, предназначени за питейно-битови нужди.

 

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на водите, предназначени за питейно-битови нужди.

 

1.7.2. Води, предназначени за къпане.

        

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на водите, предназначени за къпане.

 

1.7.3. Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.

         

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди

 

 

1.7.4. Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии.

 

При експлоатацията на рециклиращата машина и мелницата  е възможно известно запрашване на въздуха на работната среда, но то ще е минимално и в затвореното помещението на работната площадка. По време на експлоатацията шумовите емисии и натоварването от вибрации ще бъдат пренебрежими, в затвореното помещението на работната площадка.

Пълненето на бункера ще бъде ръчно, движението на материала по лентата и пресяването ще бъде с подходяща скорост, която да гарантира ефективност на процеса, но не и надвишаване на емисиите на прах, вибрации и шум в работната среда.

 

1.7.5. Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради.

 

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради.

 

1.7.6. Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии.

 

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради.

 

1.7.7. Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение.

 

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение.

 

1.7.8. Курортни ресурси.

 

Дейностите, предмет на ИП не са свързани с рискове по отношение на курортни ресурси.

 

1.7.9. Въздух.

 

Пълненето на бункера ще бъде ръчно, движението на материала по лентата и пресяването ще бъде с подходяща скорост, която да гарантира ефективност на процеса, но не и надвишаване на емисиите на прах, вибрации и шум в работната среда.

 

2. Местоположение на инвестиционното предложение. Екологична характеристика на географския район.

 

2.1. Съществуващо и одобрено земеползване.

 

Реализацията на ИП не налага промяна в земеползването на околните територии.

Дейностите по рециклиране на отпадъци ще се извършват в затворено помещение на съществуваща, обособена производствена площадка

 

2.2. Относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства в района и неговите подпочвени пластове.

 

2.2.1. Почви.

 

ИП няма отношение към почвите. Всички дейности ще се извършват на съществуваща площадка, върху настилка от бетон. Не се очакват въздействия върху почви.

 

2.2.2. Земни недра.

 

          ИП не е свързано с използването на земните недра.

 

2.2.3. Води.

         

         ИП не е свързано с използването на води.

 

2.2.4. Биологично разнообразие.

 

     ИП не е свързано с използването на биологичното разнообразие и не предполага отрицателно въздействие върху него.

 

2.3. Абсорбционен капацитет на природната среда.

2.3.1. Мочурища, крайречни области, речни устия.

 

 В близост до местоположението на ИП отсъстват мочурища, крайречни области, речни устия.

 

2.3.2. Крайбрежни зони и морска околна среда.

 

        В близост до местоположението на ИП отсъстват крайбрежни зони и морска среда.

 

2.3.3. Планински и горски райони.

 

          В близост до местоположението на ИП отсъстват планински и горски територии.

 

2.3.4. Защитени със закон територии.        

 

           В близост до местоположението на ИП отсъстват територии защитени от закон.

 

2.3.5. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

 

          Площадката на ИП не попада в територия от Националната екологична мрежа.

Най-близката защитена зона е BG0000113 „Витоша”, на около 30 км.

 

2.4.6. Територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност.

        

      Площадката на ИП не попада в територия, в която нормите за качество на околната среда са нарушени или съществува такава вероятност.

 

2.4.7. Гъстонаселени райони.

        

  Площадката на ИП е разположена в обособената индустриална зона на кв. Илиянци, складова база „Химснаб България” сграда № 34, район Надежда, гр. София. В непосредствена близост е жилищната зона но кв. Илиянци. Дейностите предмет на ИП ще се извършват на закрито, в затворено помещение и не предполагат въздействие върху жилищната зона, която отстои на 700 м по въздушна линия.

 

2.4.8. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

         

За реализацията на ИП не е необходимо усвояване на нов терен. То ще се осъществи в съществуваща производствена сграда на индустриален обект. Не съществува възможност за негативно въздействие върху ландшафта  и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

 

2.4.9. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

         

В близост до местоположението на ИП отсъстват територии, зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 

3. Тип, характеристика и вэаимодействие на потенциалните въздействие върху околната среда, като:

- степен и пространствен обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);

 

Характерът на дейността, предмет на ИП, както и местоположението му не  предполагат преки въздействия върху населението.

 

- естество на въздействието;

 

 Предвидените дейности по рециклиране на керамични неопасни отпадъци и сортиране и смилане на пластмасови отпадъци - необходим етап за последващото им рециклиране, са необходими дейности за правилното (законосъобразно) управление на вече образувани от различни производства отпадъци. Същевременно, при провеждането им, няма да се използват природни ресурси, няма да се образуват отпадъчни води, не се очаква замърсяване на води и почви. Очаква се единствено, макар и незначително въздействие върху атмосферния въздух от неорганизирани прахови емисии от производственото помещение.

 

- трансграничен характер на въздействието;

 

Предвид характера и местоположението на ИП не се очаква въздействие с трансграничен характер.

 

- интензивност и комплексност на въздействието;

 

Очаква се интензивността на праховите емисии да е ниска и да не води до наднормено замърсяване на въздуха в производственото помещение, затова не се предвижда организирано изпускане в атмосферния въздух.

Не се предполага комплексност на въздействието върху околната среда, тъй като ще бъде засегнат, незначително, само компонент атмосферен въздух.

- вероятност за въздействие

 

Очаква се посочените прахови емисии да са налице при работа на оборудването, предмет на ИП, в сухо метеорологично време.

 

  - очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието;

 

Въздействието ще бъде през целия период на експлоатация, в работните часове на оборудването, при сухо време. Въздействието ще бъде напълно обратимо в момент на спиране на машините.  

 

- комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

 

В периодите на излъчване на емисии от обекта на ИП, те ще се включват в праховата емисия на атмосферния въздух в района, но с пренебрежим дял.

         

        - възможност за ефективно намаляване на въздействията.

     

 Предвид, описаната характеристика на очакваното въздействие, не е необходимо предприемане на мерки за намаляването му.  

 

- аспекти на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати от инвестиционното предложение.

 

 Характерът на дейността, предмет на ИП и начинът на реализацията му  не  предполагат значително засягане на аспектите на околната среда.

 Реализацията на ИП ще спомогне управлението на вече образувани от други дейности отпадъци.

 

3.1. Въздействия върху населението и човешкото здраве.

 

Характерът и мащабът на дейностите, предмет на ИП, не предполагат засягане на населението и неговото здраве.

 

3.2. Въздействия върху биологичното разнообразие, с особено внимание за видовете и местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа.

    

  Предвид местоположението, мащаба и типа на дейностите, предмет  на ИП, не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие.

 

3.3. Въздействия върху земните недра.

 

     Характерът на дейността, предмет на ИП и начинът на реализацията му не предполагат въздействия върху земните недра.

 

3.4. Въздействия върху почвите.

        

         Характерът на дейността, предмет на ИП, местоположението и начинът на  реализацията му не предполагат въздействия върху почвите.

 

3.5. Въздействия върху водите.

 

 Реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат водоползване и замърсяване на водни обекти. ИП не предвижда водоползване и/или заустване в отпадъчни води.

 

3.6. Въздействия върху атмосферния въздух.

     

     Очаква се описаното по-горе незначително въздействие върху атмосферния въздух.

 

3.7. Въздействия върху климата.

     

      Предвид местоположението, мащаба и типа дейност на ИП не се очаква въздействие върху климата.

 

3.8. Въздействия върху материалните активи.

     

  Характерът на дейностите за реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат негативно въздействие върху материалните активи в обхвата на въздействие. По отношение на материалните активи на възложителя се очаква положителен ефект от въвеждането на нови такива.

 

3.9. Въздействия върху културното наследство.

 

Реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат въздействие върху културното наследство.

 

3.10. Въздействия върху ландшафта.

 

     Реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не предполагат въздействие върху ландшафта.

 

3.11. Взаимодействие на въздействията.

 

От реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му се очаква въздействие само върху атмосферния въздух. В периодите на излъчване на емисии от обекта на ИП, те ще се включват в праховата емисия на атмосферния въздух в района, но с пренебрежим дял.

 

4. Предвидени мерки за избягване или предотвратяване на предполагаемите значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

        

От реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му не се очакват значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.