Последни новини и събития

17.03.2017 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС 1. Характеристика на инвестиционното предложение. 1.1. Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост (и където е приложимо - дейностите по събаряне и разрушаване). ИП ще се реализира на площ 120 кв.м, която представлява съществуващо хале. „РЕТЕК” ООД предвижда въвеждане в експлоатация на машина за рециклиране на керамични неопасни отпадъци
виж повече